Urząd2020 – aplikacje rozszerzające


Monitorowanie wykonania budżetu 

Rozwiązanie wspierające planowanie, monitorowanie i realizację budżetu zadaniowego
jednostek administracji publicznej zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych oraz Ustawą
o Rachunkowości. Aplikacja umożliwia analizę i kontrolę wydatków publicznych na poziomie własnej instytucji oraz prowadzenie rejestru umów i faktur.


Nieobecności

Aplikacja umożliwia płynne zarządzanie nieobecnościami pracowników wynikającymi z urlopów, zwolnień chorobowych i delegacji. Wykorzystanie Urząd2020 pozwala na automatyczne stosowanie procedur związanych z absencją bez angażowania pracowników. Aplikacja w znaczący sposób usprawnia planowanie, ewidencję i kontrolę nieobecności.


Oceny pracownicze

Rozwiązanie wspiera przeprowadzanie ocen pracowniczych w jednostkach samorządowych od etapu planowania, poprzez wprowadzanie ocen do systemu, aż po raportowanie wprowadzonych ocen zgodnie z orzecznictwem.


ISO

Urząd2020 pozwala na tworzenie, dystrybuowanie i zarządzanie całością dokumentacji jakościowej. Wspiera procesy audytów, działań korygujących  i zapobiegawczych. Pozwala na prowadzenie rejestrów niezgodności, wyrobów niezgodnych, skarg i reklamacji. Wspiera też organizację w procesie uzyskania certyfikatu ISO. Ułatwia i automatyzuje działania związane z tworzeniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością. System przeznaczony jest zarówno dla organizacji, które już pracują w systemie ISO, jak i tych, które są w trakcie wdrażania.


SMS

Wystarczy, że osoba składająca pismo w urzędzie poda swój numer telefonu komórkowego, aby mogła otrzymywać automatyczne powiadomienia o przebiegu danej sprawy. Dzięki  temu jej wizyty w Urzędzie ograniczą się do niezbędnego minimum. Treści, które będą wysyłane do, to na przykład informacja o tym, że pismo zostało powiązane z daną sprawą, sprawa została przekazana do odpowiedniej osoby czy prośba o osobiste przybycie do urzędu w związku ze sprawą.


Kody kreskowe

Etykietę z kodem kreskowym można nakleić zarówno na papierowej wersji dokumentu przychodzącego, która pozostaje w Urzędzie, jak i na potwierdzeniu odbioru przesyłki, którą otrzymuje petent. Dzięki etykiecie odszukanie dokumentu w systemie Urząd2020 jest bardzo proste  – sprawdza się do odczytania kodu czytnikiem i naciśnięcia klawisza „Enter”.


Przeczytaj więcej o Urząd2020korzyściach oraz o funkcjonalności Zarządzanie Budżetem.