iP24 moduły

moduły


iP24/Dokumenty

Moduł iP24/Dokumenty pozwala na automatyzację procesów biznesowych przedsiębiorstwa realizowaną przy wykorzystaniu dostępnych w module funkcjonalności.

Informacje przechowywane i przetwarzane w ramach modułu iP24/Dokumenty są zapisywane w bazie danych, jako dokumenty. Każdy z dokumentów charakteryzuje się stałymi elementami interfejsu użytkownika, w szczególności przypisanymi prawami do dokumentu.

Moduł iP24/Dokumenty oferuje szereg standardowych funkcjonalności opisanych poniżej:

 • Ewidencjonowanie korespondencji (elektronicznej i tradycyjnej), kontaktów, terminów;
 • Wprowadzanie, porządkowanie i katalogowanie dokumentów;
 • Dekretowanie dokumentów;
 • Przypisanie uprawnień do danego dokumentu poszczególnym osobom oraz całym jednostkom organizacyjnym przedsiębiorstwa;
 • Wykorzystanie predefiniowanych typów dokumentów – wychodzących, przychodzących, wewnętrznych, notatek, przedsięwzięć handlowych, itp.
 • Wbudowane funkcje elektronicznego zatwierdzania dokumentów, ich dekretacji i powiadamiania o dokumentach;
 • Śledzenie stanu dokumentów i szczegółowe planowanie zakresu odpowiedzialności nad poszczególnymi przedsięwzięciami;
 • Tworzenie i wysyłanie korespondencji seryjnej. Możliwość łatwego przygotowywania etykiet adresowych.
 • Zarządzanie bazą kontaktów, firm współpracujących, podwykonawców, kontrahentów;
 • Definiowanie kryteriów pozwalających na sortowanie i przeglądanie wszystkich wprowadzonych do systemu danych firm i osób;
 • Zarządzanie informacjami o partnerach biznesowych;
 • Wbudowany moduł poczty elektronicznej zintegrowany z innymi modułami aplikacji;
 • Prosty mechanizm przekazywania korespondencji elektronicznej do bazy dokumentów modułu iP24/Dokumenty
 • Mechanizm importu plików;
 • Rejestr Moje dokumenty prezentujący dokumenty z modułu iP24/Dokumenty w podziale na stworzone przez bieżącego użytkownika oraz za które jest odpowiedzialny;
 • Rejestracja czytania dokumentu i umieszczanie wpisu o tym fakcie w historii dokumentu;

Dodatkowo do modułu iP24/Dokumenty dodane zostały następujące funkcjonalności: Akty Wewnętrzne, CRM oraz Przetargi.


iP24/Finanse

Nieustanie zmieniające się regulacje prawne sprawiają, że działy księgowości oraz operacyjne są coraz bardziej obciążone pracą. Dodatkowo pomyłki np. przy realizacji przelewów na niewłaściwe konto kontrahenta mogą być bardzo kosztowne dla organizacji. mis² dostosowuje swoje systemy do aktualnych regulacji prawnych oraz rozbudowuje aplikacje o nowe funkcjonalności. Dlatego też organizacje, w których został wdrożony moduł Finansowy iPartner24 mogą spokojnie realizować wszelkie zobowiązania przy minimalizacji ryzyka i pomyłek wynikających z błędu ludzkiego, a przy okazji oszczędzać czas specjalistów zatrudnionych przy obsłudze dokumentów kosztowych i sprzedażowych.

Najważniejsze korzyści modułu finansowego iPartner24: 

 • automatyzacja wprowadzania faktur (OCR)
 • obieg faktur kosztowych
 • funkcjonalność ”Biała Lista Podatników”
 • automatyzacja przelewów bankowych
 • możliwość przygotowania płatności zgodnie z MPP (mechanizm podzielonej płatności)
 • możliwość automatyzacji wprowadzania nowego kontrahenta (połączenie z bazą REGON)
 • wystawianie i wysyłanie faktur sprzedażowych

Funkcjonalności modułu Finansowego iPartner24:

 • Wystawianie i wysyłanie faktur sprzedażowych, korekt faktur sprzedażowych, not korygujących, generowanie raportów – wystawianie dokumentów sprzedażowych przy użyciu informacji teleadresowych zapisanych wcześniej w module kontrahentów.
 • Prezentacja faktur sprzedażowych według: statusu, numeru, nabywcy.
 • Zestawienie: faktur niezapłaconych, faktur wystawionych w bieżącym miesiącu, zestawienie roczne, dokumentów anulowanych.
 • Możliwość generowania raportów i podsumowań.
 • Automatyczna informacja o fakturach, dla których został przekroczony termin płatności.
 • Automatyczne wystawianie faktur – możliwość zdefiniowania automatycznej faktury wystawianej cyklicznie za daną usługę, dla danej firmy. W ramach zdefiniowanego cyklu generowana jest automatycznie faktura, która musi być jedynie zatwierdzona przed przesłaniem do klienta.
 • Rejestracja faktur przychodzących – możliwość szybkiego wprowadzania do systemu faktur przychodzących, generowania z nich raportów i załączania obrazów oryginałów.
 • Prezentacja faktur przychodzących według: statusu, numeru, sprzedawcy.
 • Zestawienie: faktur niezapłaconych, faktur wystawionych w bieżącym miesiącu, faktur w trakcie weryfikacji OCR, zestawienie roczne, dokumentów anulowanych.
 • Rejestracja korekt faktur przychodzących – możliwość automatycznego wprowadzania dokumentów przy wykorzystaniu techniki OCR. Automatyczne powiązanie korekt z fakturami przychodzącymi.
 • Roczne zestawienia faktur – sprzedażowych, kosztowych oraz not korygujących.
 • Rejestracja dokumentów WZ – możliwość automatycznego wprowadzania dokumentów przy wykorzystaniu techniki OCR. Automatyczne powiązanie dokumentów WZ z fakturami przychodzącymi.
 • Prezentacja dokumentów WZ według: numeru WZ, numeru faktury, firmy.
 • Rejestracja rachunków – możliwość automatycznego wprowadzania dokumentów przy wykorzystaniu techniki OCR.
 • Tworzenie paczek przelewów – przygotowanie przelewów w formacie Elixir1 do automatycznego wprowadzania do systemów bankowych. Dodatkowo została wprowadzona funkcjonalność sprawdzania białej listy. Sprawdzenie czy kontrahent Twojej firmy jest aktywnym płatnikiem VAT i czy posiadasz aktualny numer rachunku odbywa się automatycznie przed wykonaniem płatności. Można zlecić sprawdzenie zarówno pojedynczego podmiotu jak i wszystkich podmiotów znajdujących się w paczce przelewów. Co więcej mechanizm został zaprojektowany tak, aby przy wprowadzaniu nowego płatnika zweryfikować, czy jest on aktualnym płatnikiem VAT.
 • Zarządzanie płatnościami, kontrola kosztów – dzięki przypomnieniom i specjalnemu oznaczeniu w spisie dokumentów jesteśmy na bieżąco informowani o przekroczonych oraz zbliżających się terminach płatności. Możliwość tworzenia zestawień i raportów pozwala mieć stałą kontrolę nad dokumentami przekazywanymi do systemu finansowo księgowego.

iP24/Kadry

Moduł pozwala na elektroniczną obsługę wniosków urlopowych, delegacji pracowniczych i nieobecności. Zawiera następujące funkcjonalności:

 • Karty pracowników – karty pracowników dają możliwość stworzenia bazy pracowników firmy. Wszystkie dokumenty związane z danym pracownikiem (np. umowa o pracę, zaświadczenia lekarskie, aneksy do umowy) są powiązywane z jego kartą pracownika. W karcie pracownika rejestrowane są też powierzone pracownikowi zasoby firmowe, jak komputer, telefon, samochód itp.
 • Obsługa nieobecności – urlopy, zwolnienia lekarskie – automatyczne formularze pozwalają wysłać np. wniosek o urlop do akceptacji przez przełożonego. Formularze jednocześnie wyliczają, ile danemu pracownikowi przysługuje dni urlopu.
 • Obsługa delegacji służbowych – wnioski o delegację obsługiwane są w pełnym zakresie, od momentu złożenia wniosku przez pracownika, do finalnego rozliczenia. Dotyczy to również wniosków o delegacje zagraniczne.
 • Kalendarz firmowy – informacje o zatwierdzonych urlopach i delegacjach są automatycznie umieszczane w kalendarzu firmowym, dostępnym dla wszystkich użytkowników. Istnieje również możliwość ręcznego dodania pozycji kalendarza.
 • Zastępstwa – w wypadku nieobecności pracownika w firmie, zdefiniowanie zastępcy powoduje automatyczne przypisanie praw dostępu do dokumentów osoby zastępowanej. Dla wniosków urlopowych i delegacji jest to element procesu obsługi tych dokumentów.
 • Rekrutacja – możliwość utworzenia specjalnego segregatora dla potrzeb rekrutacji na poszczególne stanowiska z podsegregatorami na CV rozpatrzone pozytywnie, negatywnie i niepewne. Dzięki temu nawet przy ogromnej ilości kandydatów proces będzie uporządkowany i będzie mógł przebiegać szybko i sprawnie.
 • Oceny pracowników – możliwość definiowania celów, oraz okresowa ocena wyników pracy. Rejestracja pochwał, nagan, spóźnień, oraz innych zdarzeń pomocnych przy ocenie pracownika.
 • Zarządzanie zasobami firmowymi – możliwość definiowania zasobów, automatycznego nadawania numerów inwentarzowych, przydzielania zasobów pracownikom.
 • Obsługa kart obiegowych – automatyzacja procesu rozliczania pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę.